szukaj
A A A K
SmodBIP

Deklaracja o dochodzie

kwiecień 2017

INFORMACJA


Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przypomina, że zgodnie z art. 30 ust.3 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 79 ) najemcy lokali należących do TBS są obowiązani złożyć towarzystwu raz na 2 lata w terminie do dnia 31 maja deklaracje o wysokości średniego miesięcznego dochodu przypadającego na gospodarstwo domowe ( najemca i osoby z nim zamieszkujące) w roku poprzednim.
W oparciu o art. 30 ust 7 wyżej cytowanej ustawy przedstawiamy i udostępniamy do pobrania wzór deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego stosowanej odpowiednio w sprawach dodatków mieszkaniowych, który może być wykorzystany dla powyższych celów.
Dochód gospodarstwa domowego powinien być wykazany w oparciu o dochody zgłoszone do urzędu skarbowego w rozliczeniu rocznym.
Na podstawie art. 30 ust 4 wyżej cytowanej ustawy, dla celów weryfikacji danych przedstawionych w deklaracji oraz jej kompletności, TBS może zażądać w uzupełnieniu od najemcy i osób z nim zamieszkujących przedłożenia zaświadczeń z urzędu skarbowego o wysokości dochodów.
Informujemy, że w oparciu o art. 30 ust 5 wyżej cytowanej ustawy:
- złożenie w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą może skutkować wypowiedzeniem umowy najmu, naliczaniem odszkodowania za korzystanie z lokalu w wysokości 200 % czynszu miesięcznego do wszczęcia postępowania o opróżnienie lokalu włącznie,
- nie złożenie deklaracji w terminie lub wykazanie w deklaracji dochodów przekraczających wysokość określoną stosownymi przepisami cytowanej wyżej ustawy, skutkować może wypowiedzeniem umowy najmu w części dotyczącej czynszu i wzrost jego wysokości.
Obecnie najemcy mają obowiązek złożyć deklarację do 31 maja 2017 roku.

Jednocześnie przypominamy, że systematyczne i terminowe opłaty za lokal, które należy dokonywać „ z góry” do 10 dnia każdego miesiąca pozwolą uniknąć zaległości i związanej z nimi kosztownej egzekucji.

Deklaracja do pobrania do pobraniaOpublikował: Tomasz Grobelniak
Publikacja dnia: 20.04.2017
Podpisał: Tomasz Grobelniak
Dokument z dnia: 20.04.2017
Dokument oglądany razy: 2 141