szukaj
A A A K
SmodBIP

Struktura organizacyjna

Organy Spółki:

1. Zgromadzenie Wspólników

2. Rada Nadzorcza

* Małgorzata Lubaczewska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
* Maria Szymańska - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
* Wiesław Jankowski - Członek Rady Nadzorczej

3. Zarząd

* Jerzy Lejman - Prezes Zarządu Brodnickiego TBS

System zarządzania Spółką wynika z jej struktury organizacyjnej, regulaminu organizacyjnego oraz zasady jednoosobowego kierownictwa, zgodnie z którą na czele jednostki stoi jeden kierownik, który kieruje samodzielnie, w ramach swoich uprawnień powierzonym mu odcinkiem pracy i podlega bezpośrednio wyłącznie jednemu zwierzchnikowi, przed którym odpowiada za swoją działalność.

Spółka od 1 stycznia 2001 roku przejęła pracowników zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brodnicy. Przejęła również jego zadania.

Organem wykonawczym Spółki jest zarząd składający się z prezesa. Schemat organizacji zarządzania ma strukturę poziomą. Prezesowi podlegają bezpośrednio:
• dział kadrowy, bhp, sekretariat, inspektor ds. pracowniczych;
• dział księgowości;
• dział eksploatacji;
• dział lokalowy - inspektor ds. lokalowych;

Również bezpośrednio Prezesowi podlega radca prawny zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu.

Dobór pracowników odbywa się stosownie do potrzeb i w oparciu o kryterium kompetencji i doświadczenia zawodowego kandydata na pracownika.

W Spółce prowadzony jest ciśgły proces doskonalenia kadr. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach w zakresie prawa mieszkaniowego, zarządców nieruchomości, prawa handlowego, kodeksu cywilnego, prawa administracyjnego, rachunkowości i finansów, rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, prawa budowlanego, prawa pracy, eksploatacji urządzeń energetycznych, grzewczych, sanitarnych i wodociągowych oraz bhp. I p. poż. Uczestniczą również w innych nie wymienionych wyżej szkoleniach, pod warunkiem, że są one pomocne i niezbędne w wykonywaniu nałożonych obowiązków służbowych i zadań.Opublikował: BTBS BrodnickieTBS
Publikacja dnia: 24.05.2022
Podpisał: Sekretariat BTBS
Dokument z dnia: 13.10.2020
Dokument oglądany razy: 5 865